ACHTERHOEKSEVLIEGERS XCC

Follow the thermals

Privacy Beleid Achterhoekse Vliegers XCC

De Achterhoekse Vliegers XCC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Begrippen
Achterhoekse Vliegers XCC - Verder aangeduid als AVXCC.
De AVXCC, gevestigd in Zwiep met het doel het parapentevliegen van haar leden te bevorderen.

Website - https://www.achterhoeksevliegers.nl

Privacy waarborg
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De AVXCC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als AVXCC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Achterhoekse Vliegers XCC

Middenweg 4
7214EN Epse
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerkt de AVXCC uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de AVXCC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Bijhouden van een ledenbestand.
 • Het mailen van facturen voor geleverde diensten.
 • Indien nodig het versturen per mail of per post van betalingsherinneringen, aanmaningen.
 • Indien nodig het versturen van de laatste aanmaning per post en het doorsturen van de vordering naar het incassobureau.
 • Het per mail versturen van een nieuwsbrief of andere informatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Ledenbestand

 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • KNVvL en/of NVVV lidnummer en brevet
 • Naam contactpersoon In Case of Emergency (ICE) en diens telefoonnummer (mobiel en/of vast)

Het forum op de website https://www.achterhoeksevliegers.nl/forum:
Activiteiten, reacties

 • Uw (gebruikers- of inlog-) naam
 • E-mailadres

Contactformulier

 • Naam
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden
Tenzij door de wetgever verplicht zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.

Bewaartermijn
De AVXCC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • De persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
  De persoonsgegevens zijn alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren
 • In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie;
 • Alle persoonsgegevens worden vernietigd als de overeenkomst, op grond waarvan ze verkregen zijn, is verlopen of de toestemming is ingetrokken, tenzij voor de persoonsgegevens een wettelijke bewaarplicht geldt;
 • Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie het datalek adequaat kunnen afhandelen en documenteren.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!